f شبکه اجتماعی یکجا | About

About شبکه اجتماعی یکجا
شبکه اجتماعی ای اف جی بوک، بزرگترین اجتماع مجازی مردم افغانستان

ما کیستیم؟

افغانستان در حال توسعه است، در انقلاب تکنالوژی افغانستان، جوانان نقش اساسی دارند. ما شماری از جوانان ساکن در افغانستان بر آن شدیم تا ملت افغانستان را از هر قوم و نژادی که هستند گردم آریم.

ما اهداف سیاسی را دنبال نمی‌کنیم بلکه هدف ما باهمی است. ما ملتی دردمند هستیم، درد اساسی ما دوری از یکدیگر است، اینجا ما هم کنار هم خواهیم ماند.

افغانستان کشوری چند قومیتی است و گروهای قومی مانند پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، ایماق‌ها، بلوچ‌ها، نورستانی‌ها، پشه‌ای‌ها، قزلباش‌ها، براهویی‌ها، پامیری‌ها و برخی دیگر اقوام می‌باشند.

افغانستان کشوري است که اقوام مختلف با باورها، افکار و انديشه‌هاي متفاوت در آن سکونت داشته و با روحيه برادري و برابري در کنارهم به صورت مسالمت آميز زندگي مي نمايند. بدون اتحاد و وحدت ملي، ادامه زندگي اجتماعي مطلوب در چنين جامعه‌اي امکان‌پذير نخواهد بود؛ لذا بايد در جهت تأمين و تحکيم پايه‌هاي وحدت ملي در افغانستان تلاش‌هاي مضاعف صورت گرفته و همه اقوام و گروه‌ها نسبت به آن، به عنوان يک اصل و خط قرمز؛ باورمند باشند و نسبت به آن احساس مسؤليت نموده و درجهت تحقق همبستگي، همدلي، هم‌سوي و وحدت واقعي ميان شان؛ گامهاي مؤثر، جدي و عملي را بردارند.

ما بايد اين تحليل و درک را داشته باشيم که وحدت ملي در افغانستان ضرورت مطلق بوده و به عنوان يک معيار براي جمع شدن اقوام و مهمترين عامل گردهم آمدن، با‌هم بودن و در کنارهم زندگي کردن، محسوب مي گردد. و در امر مبارزه با تبعيض و انحصار طلبي، ايجاد ثبات، تامين صلح عادلانه، رشد اقتصادي، توسعه فرهنگي، مشارکت سياسي و امثال آن، بهترين و آسانترين راه ممکن است. علاوه برآن دسترسي به دموکراسي، عدالت اجتماعي، حفظ ارزشهاي حقوق بشري و تأمين حقوق و آزادي هاي عمومي و اساسي افراد در جامعه در گيرو تحکيم پايه هاي وحدت ملي است.

بنا بر این هدف، گرد آوری تمام مردم افغانستان در یک محیط مجازی است. این موضوع شاید کمی زمانبر باشد اما ما همه سختی ها و دشواری ها را الی رسیدن به هدف مان که ایجاد همدلی میان مردم افغانستان است را تحمل خواهیم کرد.